java-toString的调用

package com.car.bbs.util;

/**
 * Created by wangjianxin on 2017/2/28.
 */
public class test7 {
  static class WaterSource{
    private String s;
    WaterSource(){
      System.out.println("WaterSource()");
      s = "Consrtucted";
    }
    public String toString(){
      return s;
    }

  }
  public static class SpinklerSystem{
    private String valve1,valve2,valve3,valve4;
    private WaterSource source = new WaterSource();
    private int i;
    private float f;
    public String toString(){
      return "valve1="+valve1+"valve2="+valve2+"valve3="+valve3+"valve4="+valve4+
          "i="+i+"f="+f+"source="+source;
    }
  }
  public static void main(String args[]){
    SpinklerSystem spinklerSystem = new SpinklerSystem();
    System.out.println(spinklerSystem);
  }
}

输出结果:WaterSource()
valve1=nullvalve2=nullvalve3=nullvalve4=nulli=0f=0.0source=Consrtucted

在上述中有两个类都有toString方法,当编译器需要一个String而你却只有一个对象时,该方法就会被调用

在SpinklerSystem.toString方法中有"source= "+source编译器知道你想要一个String对象,要把source转化为String。

说白了将String和对象相加(“String”+对象)需要将对象转化为String,然后调用对象的toString方法。

但是有人就会想了,如果没有toString方法呢,结果看一下

WaterSource()
valve1=nullvalve2=nullvalve3=nullvalve4=nulli=0f=0.0source=com.car.bbs.util.test7$WaterSource@2f8c5b4f

一目了然。

当我们创建的类需要这样的行为时候,就可以编写一个toString方法即可。


版权声明:本文为csdnwangjianxin原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。