Python3 bytes与hex字符串之间相互转换

1、字符串转bytes

'''
string to bytes
eg:
'0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF'
b'0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF'
'''
def stringTobytes(str):
  return bytes(str,encoding='utf8')
 

2、bytes转字符串

'''
bytes to string
eg:
b'0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF'
'0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF'
'''
def bytesToString(bs):
  return bytes.decode(bs,encoding='utf8')
 

3、十六进制字符串转bytes

'''
hex string to bytes
eg:
'01 23 45 67 89 AB CD EF 01 23 45 67 89 AB CD EF'
b'\x01#Eg\x89\xab\xcd\xef\x01#Eg\x89\xab\xcd\xef'
'''
def hexStringTobytes(str):
  str = str.replace(" ", "")
  return bytes.fromhex(str)
  # return a2b_hex(str)

4、bytes转十六进制字符串

'''
bytes to hex string 
eg:
b'\x01#Eg\x89\xab\xcd\xef\x01#Eg\x89\xab\xcd\xef'
'01 23 45 67 89 AB CD EF 01 23 45 67 89 AB CD EF'
'''
def bytesToHexString(bs):
  # hex_str = ''
  # for item in bs:
  #   hex_str += str(hex(item))[2:].zfill(2).upper() + " "
  # return hex_str
  return ''.join(['%02X ' % b for b in bs])